zo 16 jun 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. K. Koffeman - Den Haag
Dienst in Kerk Geervliet
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Jan Pieter Baan


Orde 1 - hier en daar gewijzigd
Welkom en mededelingen, waarna we gaan staan
Aanvangslied - Lied 706 vers 1
Bemoediging en groet
Lied 706 vers 4
Gebed,  gevolgd door Kyrie nr. 2         (3x)
Glorialied - Lied 305
Aandacht voor de kinderen
Muziek - Psalm 1 - Sons of Korah  (tekst onderstaand bijgevoegd )
Bijbellezing - Galaten 5 vers 13 t/m 26
Lied 841 vers 1 en 2
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 982
Collecte (ondertussen komen de kinderen terug)
Gebeden afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Slotlied 653 vers 1, 5 en 7
Wegzending en zegen, beantwoord met driemaal ‘Amen’

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

Blessed is the man,                                        Gezegend is de mens
the man who does not walk                            die niet meegaat in de plannen
in the counsel of the wicked                          van hen die kwaad doen
Blessed is the man who doesn’t                  Gezegend is de mens die niet
stand in the way of sinners                            de weg van zondaars gaat
or sit in the seat of mockers.                          of bij de spotters aan tafel zit.
Blessed is the man, Blessed is the man      Gezegend is de mens.

Blessed is the man,                                        Gezegend is de mens
that man for his delight                                  die vreugde schept
is in the law of the Lord,                                 in de wetten van de Heer,
Blessed is the man, that meditates            …  die zich dag en nacht
on the word both day and night.                     in zijn woord verdiept.

He is like a tree planted by streams,            Hij is als een boom, geplant aan
which yields its fruit in a season;                 stromend water, die op zijn tijd vrucht draagt
And whatever he does will prosper,             In alles ervaart hij voorspoed, 
all that he does succeeds;                            wat hij ook doet, het bloeit
and his leaves shall not wither                      en zijn bladeren zullen niet
verdorren.

Not so the wicked! They are like                    Zo niet de wettelozen! Zij zijn
chaff that the wind blows away.                     als kaf dat in de wind verwaait.

Therefore the wicked man                              De wetteloze houdt geen stand
in the judgment will not stand                        waar recht heerst
nor the sinners in the assembly                     en de zondaar krijgt geen plek in
of the righteous.                                               de kring van de rechtvaardigen

For God watches over the way                         De Heer beschermt de weg
the way of Godly men,                                     van mensen die op Hem lijken
but the way of the wicked will perish.            maar de weg van de wettelozen loopt dood

Blessed is the man, that man for                  Gezegend is de mens die
his delight is in the word of the Lord              vreugde schept in het woord van God

terug